Сборник научных статей «Обрії сучасної лінгвістики»

Збірник присвячен проблемам сучасної філологічної науки. Значну частину публикацій складають праці, що досліджують філологічні проблеми з позицій новітних досягнень лінгвистики (когнітивної лінгвистики, наратології, лінгвокультурології, міжкультурної комунікації, соціолінгвистики тощо).

Збірник адресовано широкому колу читачів: викладачів ВНЗ, аспірантам, магістрам та студентам гуманітарних спеціальностей, також усім, хто цікавиться проблемами ефективності комунікації в різних сферах функціонування мови.

Технічні вимоги до оформлення статей філологічної тематики

 • Обсяг статті — 7 – 10 сторінок друкарського тексту (Times New Roman, шрифт 14, міжрядковий інтервал – 1);
 • основні робочі мови – російська, українська, англійська та інші європейські мови;
 • усі поля (нижнє, верхнє, праве, ліве) – 2 см;
 • інформація про УДК – у верхньому лівому кутку без відступу (шрифт нежирний); ініціали та прізвище автора – у лівому верхньому кутку через рядок після УДК з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний; назва статті – великими літерами по центру через рядок після ініціалів і прізвища (шрифт жирний);
 • анотації до статті (3 – 5 речень) і ключові слова (5 – 7) російською, українською та англійською мовами, а також англійський варіант назви статті;
 • використання тільки російського варіанту лапок («»).

Окремим файлом надаються повні відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада; домашня адреса, індекс, контактний телефон, E-mail. Матеріали, що подані авторами, які не мають наукового ступеня, необхідно супроводжувати рецензією наукового керівника або доктора чи кандидата наук відповідної спеціальності.

На одну наукову статтю надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу, яку було вказано у відомостях про автора. Додаткові збірники необхідно сплачувати окремо, інформацію про оплату слід указати у квитанції, що надсилається разом зі статтею. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно, при поданні статті до друку.

Звертаємо вашу увагу, що, оскільки збірник заплановано зареєструвати як видання, що публікує результати кандидатських і докторських дисертаційних досліджень, під час підготовки матеріалів до друку слід дотримуватися всіх вимог, які ставить ВАК України до оформлення наукових статей.

Стаття, що подається до збірників, які включені до переліку, затвердженого ВАК України, як видання, що публікують результати кандидатських і докторських дисертаційних досліджень (п. 3 постанови Президії ВАК від 15.01.03 № 7-05/1), повинна обов’язково містити:

 • постановку проблеми в загальному вигляді, її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми;
 • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Посилання на джерела, що цитуються, подаються в тексті у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, що додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 28], [1, с. 28; 3, с. 14 – 15]. Бібліографія й при необхідності примітки подаються наприкінці статті після слова «Література» або слів«Література й примітки» (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог (з назвою видавництва й зазначенням загальної кількості сторінок). Бібліографічні джерела подаються без відділення абзацом;ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Примітки в тексті позначаються індексом (наприклад, мовна експресія¹) (нумерація наскрізна) і виносяться в кінець статті після списку літератури.

Зразок оформлення літератури:

Література

1. Шкляр В. Елементал : роман / Василь Шкляр. – Л. : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

3. Блинова О. И. Язык как средство образного отражения мира / О. И. Блинова // Картина мира: модели, методы, концепты : материалы Всерос. междисциплин. шк. молодых учёных «Картина мира: язык, философия, наука» (1 – 3 нояб. 2001 года, г. Томск) / под общ. ред. проф. З. И. Резановой. – Томск : Изд-во ТГУ, 2002. – 360 с. – С. 35 – 39.

4. Болотнова Н. С. Ассоциативное поле художественного текста как отражение поэтической картины мира автора / Н. С. Болотнова // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. – 2004. – Вып. 1 (38). – С. 20 – 25.

5. Зірка В. В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.02 / Зірка Віра Василівна. – К., 2005. – 414 с.

6. Новикова Н. А. Концептуальная диада «Жизнь – Смерть» и ее языковое воплощение в русской фразеологии, паремиологии и афористике : автореф. дис. на стиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Н. А. Новикова. – Череповец, 2003. – 17 с.

7. Українсько-німецький тематичний словник / уклад. Н. Яцко та ін. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

8. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібл. вісн. – 2006. – № 6. – С. 14 – 17.

Матеріали, що подаються, повинні бути грамотно оформлені (автор несе за це відповідальність) – як орфографічно, так і пунктуаційно. Зазвичай стаття повертається авторові, якщо редакційна колегія виявляє в ній більше 5 помилок.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори.